Coach Mike Mccarthy

Kids Martial Arts near Taunton

Coach Mike Mccarthy

Michael McCarthy is a brown belt in Brazilian Jiu Jitsu under Brazilian Top Team. Having practiced martial arts since childhood he found Jiu Jitsu in 2014 and never looked back. He is very passionate about Jiu Jitsu and how we can use the lessons we learn in Jiu Jitsu in life


Taunton's #1 Source For Premier Jiu Jitsu Training!

Request information

Request Information Now!